Obchodní podmínky a reklamační řád

I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky) podle zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník se vztahují na smluvní vztahy (kupní smlouvy) vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s nákupem zboží od prodávajícího, jehož data jsou uvedena pod „dodací podmínky“ (dále jen prodávající).

Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně kupujícího nebo prodávajícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění ze smlouvy s kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s platebním stykem v souvislosti s plněním z kupní smlouvy a to jen v rozsahu nezbytně nutném.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů v databázi prodávajícího. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být použito pro plnění z kupní smlouvy a za účelem případné nabídky dalších služeb kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv podle zákona § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Poskytnutí údajů je ze strany kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy. Každý registrovaný kupující bude na základě žádosti z databáze odstraněn. Pokud svá data v databázi ponechá, může mu kupující poskytnout slevu pro další nákupy podle vzájemné dohody.

Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek apod., není-li v konkrétním případě zvláštním ujednáním stanoveno jinak.

III. Uzavření kupní smlouvy, objednávky, cena

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má právo a možnost kontroly a opravy před odesláním objednávky. Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření smlouvy a smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky prodávajícím, které obsahuje všechna data nutná pro realizaci platby a doručení zboží podle objednávky. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v okamžiku objednání ve lhůtě 5 pracovních dnů, popř. v jiném termínu dohodnutém s kupujícím. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě prodávajícího, může dojít, po vzájemné dohodě, ke změně dodací lhůty a případné změně ceny vzhledem k aktuální situaci na trhu nezávislé na vůli prodávajícího (kurz Kč vůči zahraničním měnám aj.).

Náklady na dodání zboží jsou specifikovány v „dodacích podmínkách“ podle platných tarifů dopravce a příplatku za platbu dobírkou. Žádné další náklady a poplatky prodávající kupujícímu neúčtuje.

IV. Dodání zboží

Konkrétní data jsou uvedena pod „dodací podmínky“, popř. budou upřesněna v potvrzení objednávky prodávajícím. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží poštou na adresu uvedenou kupujícím.

Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zboží překontrolovat jeho stav. Pokud zjistí jakoukoliv nesrovnalost, uplatní reklamaci. Je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je poškozená nebo neúplná (čl. VI).

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

V uvedené lhůtě může zboží vrátit, pokud splní následující podmínky: zboží bude vráceno nepoškozené, v původním obalu a s doklady, které mu byly dodány se zbožím.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Je-li hodnota zboží snížena (zásilka je neúplná nebo zboží opotřebované), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. Odstoupení od smlouvy kupující avizuje prodávajícímu předem e-mailem.

Pokud je zásilka nepoškozená a kompletní, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží do nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží. Zboží vrácené na dobírku prodávající nepřijme, náklady kupujícího na využití práva na odstoupení od smlouvy nese kupující sám.

VI. Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy, je kupující povinen ihned informovat prodávajícího.

Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději do 24 hodin. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou uznány.

Délka záruční doby je stanovena v souladu s občanským zákoníkem na dobu 24 měsíců, nebylo-li dohodnuto jinak.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, je kupující povinen oznámit zjištěné závady písemně na e-mail prodávajícího a doložit způsob nabytí zboží účetním dokladem. Zároveň je povinen uvést způsob, jak vada vznikla.

Po obdržení zprávy bude kupující informován o dalším postupu.

V případě oprávněné reklamace bude opravené nebo nové zboží zaslané zpět na náklady prodávajícího. Zboží zasílané na reklamaci nelze vracet na dobírku – toto nebude přijato.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po záruční době a dále za vady vzniklé neodbornou manipulací, nedodržením návodu k užívání (je-li dodán), používáním zboží k jinému účelu nebo viditelným mechanickým nebo jiným poškozením (např. po pádu na zem). Reklamace nebude uznána ani v případech, kdy dojde k opotřebení materiálu nebo k přirozenému procesu – např. černání stříbra nebo k poškození živelnou událostí (voda, blesk, oheň, elektrický výboj aj).

VII. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou řešeny těmito Obchodními podmínkami, se řídí platnými právními předpisy ČR.